Pazar Araştırmaları

Pazar Araştırmaları

Optimist, kendi araştırmasını kendi yönetmek isteyen şirketler için iyi bir iş ortağıdır, araştırmanın her aşamasında bulunmayı tercih eden müşterileri için şeffaf bir iletişim ile birlikte hem projeyi hem de araştırmacılığı keyifli bir sürece dönüştürür.

Optimist Araştırma, özel ve farklı örneklem gruplarıyla iletişimde uzman olduğu kadar farklı ve inovatif teknikleri uygulama konusunda da deneyimlidir.

Optimist Araştırma olarak veri kalitesini yükselten her teknolojiyi kullanıyoruz ya da en azından veri kalitesini bozmadan araştırmada hızı artıran veya bütçeyi düşüren her tür teknolojiyi…

Uzmanlıklarımız:

Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Müşterilerinizin, çalışanlarınızın, iş ortaklarınızın sadece görüşünü almak bile onlara ne kadar değer verdiğinizin bir göstergesidir.
Her sektörün ve Firmanın ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmasına rağmen Müşteri Memnuniyeti Araştırmalarında ölçülen konular genel olarak şöyledir;

Kurum imajı
Servis kalitesi
Müşteriye gösterilen ilgi
Çalışan bilgi, kalite, tecrübe ve iletişim becerisi
Maliyet-hizmet kalitesi uygunluğu
Hizmetlerle ilgili beklentiler
Rakiplerle ilgili değerlendirmeler
Gelişmeye açık alanların tesbiti.
Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Çalışanlar bir kurumun elçileridir. Tüm çalışanların kurumun iş hedefleri ve kalite standartlarını benimsemesi ve uygulaması gerekir. Çalışan memnuniyeti sağlanmadan müşteri memnuniyeti sağlanması neredeyse mümkün değildir.
Çalışan memnuniyeti araştırmaları ile şunlar hedeflenebilir:

Çalışma koşullarından memnuniyet
Doğru iş tanımı için doğru eleman kullanımı
Şirket içi iletişim
Motivasyon artırıcı etkenler
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
Performans değerlendirmesine veri toplanması
Yöneticilerin değerlendirilmesi için veri toplanması
Kurumun iş hedefleri ve standartları ile uyum.
Reklam/Kampanya Etkinlik Araştırmaları”

Reklam Araştırması Reklam araştırması; mesaj araştırması, medya araştırması, reklam bütçesinin be- lirlenmesi ve reklam etkinliğinin ölçümünden oluşur.
• Mesaj Araştırması: Bu çalışmada, reklam teması içeriği ve bunun iletilme biçimi araştırılır. Reklam temasının araştırılmasında reklamın nasıl söyleneceğinden çok, ne söylemesi gerektiği bulunmaya çalışılır. Bu amaçla, tüketicilerle grup görüşmesi, projeksiyon yöntemleri, psiko-galvanometre ve göz kamerası gibi psikolojik ölçme araçları kullanılır. Reklam içeriğinin belirlenmesinde ise, hatırlama testleri, tanıma testleri, etki testleri, kelime çağrışım ve cümle tamamlama gibi projeksiyon yöntemleri ile psikolojik ölçme araçlarından yararlanılır.
• Medya Araştırması: Bu çalışmada radyo-televizyon, gazete dergi ve pano gibi reklam medyalarının etkinlikleri değerlendirilir, izleyicilerin televizyon reklamlarını hatırlama becerilerini ortaya çıkarmak İçin anketlerden yararlanılır. En yaygın kullanılanı ise telefon anketidir. Cevaplayıcıların hatırlamaları yardımlı ve yardımsız olabilir. Gazete ve dergi araştırmasında ise, tüm okuyuculara yönelik standart anketler kullanılır.
• Reklam Bütçesinin Belirlenmesi: Reklam bütçesinin belirlenmesinde sübjektif yöntem, rasyo yöntemi ve amaç ve görev yöntemi kullanılır. Sübjektif yöntemde, yöneticinin sağduyusuna ve deneyimine dayalı olarak reklam bütçesi belirlenir. Rasyo yönteminde ise, önceden belirlenmiş sabit veya değişken bir rasyo ile reklam bütçesi belirlenir. Rasyo, genellikle bir önceki yıl yapılan reklam harcama miktarına dayanır. Amaç ve görev yönteminde de önceden belirlenmiş reklam amaçlarını gerçekleştirecek şekilde reklam bütçesinin belirlenmesi yoluna gidilir.
• Reklam Etkinliğinin Ölçümü: Reklam etkinliğinin ölçülmesi zaman açısından, reklam yapılmadan önce, reklam yapıldıktan sonra ve reklam yayınlanmadan önce başlayıp reklam kampanyası boyunca olmak üzere üç aşamada yapılır. Etkinlik ölçümünde kullanılan yöntemler de reklam yapılmadan önce ve reklam yapıldıktan sonra etkinlik ölçüm yöntemleri olmak üzere iki grupta incelenebilir. Reklam yapılmadan önceki etkinlik ölçümünde tüketici jürisi yöntemi ile laboratuar ortamında kullanılan göz kamerası, psiko-galvanometre gibi psikolojik ölçme araçlarından yaralanılır. Reklam sonrası etkinlik ölçümünde ise, tanıma, hatırlama testlerinden yararlanılır. Bu testlerde reklamın tanınıp tanınmadığı, hatırlanıp hatırlanmadığı ve satış üzerindeki etkisi ölçülür. Reklam Araştırmaları başka bir açıdan şu başlıklarda incelenebilir:
1. Reklam İçeriğinin (Reklam Mesajının) Etkilerinin Ölçülmesine İlişkin Araştırmalar
1.1. Reklamın Haberleşme Etkisinin Ölçülmesi
1.2. Reklam Satış Etkisinin Ölçülmesi
2. Reklam Araçları Araştırması.
Müşteri Profili ve Segmentasyon Araştırmaları

Hedef kitleyi tüketici davranışları açısından homojen gruplara bölüp bu grupların detaylı incelenmesi esasına dayanır. Tüketicilerin demografik özelliklerinin detyaylı incelenmesi en doğru iletişim ve pazarlama faaliyetleri için aksiyon planı oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Segmentlere ayrılan tüketiciler aynı zamanda kaç farklı grup tüketicimiz olduğunu görmemizi de sağlar böylelikle her bir farklı segmentteki tüketiciye ne şekilde yaklaşıp hangi mecralar üzerinden ulaşabileceğimize de ışık tutar.

Kurumsal İtibar Araştırmaları

Büyük olsun küçük olsun, planlanmış olsun ya da olmasın, denetiminiz altında olsun ya da olmasın şirketinizin her aktivitesi, şu ya da bu yolla iş paydaşlarınız ile teması içinde barındırdığı içinkurumsal itibarınız üzerinde etkide bulunur. İsteseniz de istemeseniz de şirketinizin her aktivitesi kurumsal itibarınızı biçimlendirir.

Her geçen gün daha rekabetçi ve küresel bir niteliğe bürünen iş dünyasında, iş paydaşlarınızın firmanızı nasıl algıladıklarını, onların gözündeki kurumsal itibarınızı öğrenmek ve stratejik planlamanızı bu doğrultuda biçimlendirmek her zamankinden daha çok önem taşıyor.

Olumlu bir kurumsal itibarın sağlayacağı avantajları şu başlıklar altında toplamak mümkün:

Müşterileriniz ürün ve hizmetlerinizi satın almak için daha yüksek bedel ödemeyi tolere ederler
Müşterileriniz ürün ve hizmetlerini satın alması için başkalarına tavsiye ederler
Personeliniz şirketinizin başarısı için daha motive çalışır/ Şirketiniz daha yüksek üretkenliğe sahip olur
Üstün vasıflı kişilerin çalışmak için istek duyacağı bir şirket konumuna gelirsiniz
Şirketiniz yatırımcılar için cazip bir yatırım seçeneği konumuna gelir
Ekonomideki kriz dönemlerinden kurumsal itibarı zayıf şirketlere oranla daha az etkilenirsiniz
Sektör ortalamasının üzerinde kar edersiniz
Tedarikçileriniz daha iyi niyetli davranırlar ve uygun koşullar önerirler
Şirketinizin projelerine ve programlarına hükümetten daha fazla destek görürsünüz
Medyanın desteğini kazanırsınız.[/accordion]
Yeni Ürün/Hizmet Araştırmaları

Ürün planlama anketleri yeni ürünler planlamanız, işinizi büyütmeniz ve günümüzün rekabetçi piyasa koşullarında başarılı olmanız için içeriden bilgi sağlar. İster yazılım, ister uygulama, ister gerçek hayatta kullanılacak şeyler üretin; ürün anketi örneklerimizden birini kullanmanız daha rekabetçi olmanızı, ürününüzü geliştirmenizi ve müşterilerinizin seveceği ürünler üretmenizi sağlayabilir.